Algemene voorwaarden van provider

Met ingang van 11 april 2019.

NAUTICS TRAVEL CANARIAS S.L., met statutaire vestiging op c/Milan 16, CP 35100 Playa del Inglés, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje met CIF B76166230 , geregistreerd in het Mercantile Register van Gran Canaria, Volume 2069, folio 103 blad GC-47568 later aangeduid als Clicatour exploiteert dit boekingsplatform toegankelijk via de www.clicatour.com en andere gerelateerde websites, affiliate en partner websites, toepassingen, andere tools en platforms of andere faciliteiten later aangeduid als Platform. Het platform staat in het Platform geregistreerde entiteiten zoals excursie exploitanten, activiteiten organisatoren en andere ticket leveranciers later aangeduid als Aanbieders om excursies, tours, activiteiten en andere diensten aan eindklanten later aangeduid als klanten aan te bieden en om contracten rechtstreeks met klanten voor dergelijke diensten aftesluiten. Naast klanten hebben onze commerciële agenten ook toegang tot het Platform om diensten van providers te boeken.

Clicatour biedt het Platform alleen om providers in staat te stellen hun eigen diensten aan klanten aan te bieden en rechtstreeks te verkopen. Clicatour treedt op als een handelsagent die door de Aanbieder is geautoriseerd en aangesteld. Clicatour door een intermediaire overeenkomst met een Klant, zal de aankoop van Diensten van de Leverancier door die Klant versnellen. Clicatour wordt echter in geen geval beschouwd als partij bij een overeenkomst waardoor een klant services bij de Provider koopt.

1. Werkingssfeer van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden later aangeduid als Contract of Voorwaarden stelt de relatie tussen de Provider en Clicatour alleen. De relatie tussen klanten en de Provider wordt niet bepaald door dit contract, maar door de individuele overeenkomst tussen de Klant en de Provider. De standaardovereenkomst tussen klanten en providers is de algemene algemene voorwaarden die op https://doc.clicatour.com/en/general-terms-conditions/ kunnen worden geraadpleegd. Als de Aanbieder de klanten diensten wil leveren volgens andere regels dan in algemene algemene voorwaarden is vermeld, moet de Aanbieder deze voorwaarden rechtstreeks aan de Klant verstrekken. De relatie tussen Clicatour en Klanten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden en Voorwaarden van Clicatour. De relatie tussen Clicatour en haar agenten wordt geregeld door afzonderlijke overeenkomsten.

2. Inschrijving van de Aanbieder

2.1 Door zich te registreren in het Platform heeft de Aanbieder het recht om zijn Diensten aan te bieden via het Platform. Tijdens het registratieproces in het Platform accepteert de Provider de Algemene Voorwaarden door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken. De Aanbieder stemt er daarom mee in dat hij heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden en dat hij vertegenwoordigt en garandeert dat de persoon die namens de Aanbieder dit contract aangaat, rechtmatig is geautoriseerd en gemachtigd.

2.2 Clicatour is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, authenticiteit of referenties van de individuele persoon die dit contract aangaat.

2.3 Clicatour is echter niet verplicht om de Aanbieder te verifiëren, het behoudt zich het recht voor om de Aanbieder te verifiëren tijdens het registratieproces of wanneer het passend lijkt, en eist van de Aanbieder juridische documentatie zoals een bedrijfsregistratiedocumentatie, een bankafschriftcertificaat, verzekeringsdocumentatie en anderen.

2.4 De Aanbieder zal zijn Diensten aanbieden en leveren volgens de relevante fiscale voorschriften van de toepasselijke Wet op de belasting over de toegevoegde waarde en de praktijken en verzoeken van de belastingdienst. De Aanbieder zal het desbetreffende contract aangaan met klanten in het gedrag van zijn zakelijke of professionele activiteit. De Aanbieder is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan zijn fiscale en andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop en inkomens die voortvloeien uit het gebruik van dit Platform.

2.5 Clicatour heeft het recht om de rekening van de Aanbieder inactief te houden in geval van twijfel, op elk moment en zolang dit nodig is.

3. De dienst van Clicatour

3.1 De Aanbieder machtigt Clicatour, direct en indirect door het gebruik van agenten, om (1) namens de aanbieder diensten aan klanten aan te bieden(2) contracten te sluiten met klanten namens en namens de Aanbieder, (3) betalingen van klanten voor de Diensten te innen. De Aanbieder machtigt verder de externe betalingsdienstverlener van Clicatour die verder payment service provider wordt genoemd en elke andere derde partij die door Clicatour is gemachtigd om gegevens te verwerken die nodig zijn voor de overdracht van geld van en naar de betalingsinstrumenten of -rekeningen van de Aanbieder of anderen die nodig zijn om het Platform te exploiteren.

3.2 Clicatour vereenvoudigt het proces van de verkoop van diensten tussen klanten en aanbieders via het platform dat bijdraagt aan een verhoging van het inkomen van de Aanbieder. Via het Platform promoot Clicatour de Diensten van de Provider en stimuleert klanten om bestellingen te plaatsen bij de Providers.

3.3 Om de kwaliteit van de aanbiedingen en de klantenservice van de aanbieders te waarborgen, heeft Clicatour het recht om zogenaamde “mystery shoppers” aan te stellen die het recht hebben om in de loop van 1 (één) jaar tot 3 (drie) keer een van de diensten van de Aanbieder te boeken. Mystery shoppers mogen alleen onthullen dat ze optraden als een mystery shopper nadat de boeking is afgerond. In deze gevallen van afgeronde boekingen van mystery shoppers, is de Provider verplicht om eventuele boekingskosten terug te betalen aan Clicatour. Clicatour zal de Provider gedetailleerde feedback geven over de bevindingen na de testboeking.

4. Verplichtingen van de aanbieder

4.1 De Aanbieder garandeert dat alle informatie met betrekking tot zijn aanbod te allen tijde waar, nauwkeurig en niet misleidend zal zijn. De Aanbieder zal de informatie zo vaak bijwerken als nodig is om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. De Aanbieder kan aansprakelijk worden gesteld voor alle of eventuele claims van een klant op basis van onjuistheden van de informatie die op het Platform wordt weergegeven. De Providers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de taalversie zoals ingediend in het account van hun provider. Verder wordt van de Aanbieder verwacht dat hij op de hoogte is van eventuele onnauwkeurigheid in een andere taalversie van het Platform en dit geval moet de Provider Clicatour onmiddellijk informeren over de onjuistheid.

4.2 De Aanbieder garandeert dat al zijn Diensten alleen zullen worden verleend in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, met name met de wetten van het land van verblijf van de aanbieder en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten van het land dat de Diensten worden verleend en zonder schending van de rechten van derden. De Aanbieder garandeert met name (1) om te voldoen aan alle consumentenbescherming en andere beschermings-, informatie- en raadplegingstaken en -voorschriften, (2) om alle administratieve machtigingen, licenties en verzekeringen en alle andere vereiste machtigingen te bezitten, evenals alle andere vereiste rechten die nodig zijn in de jurisdictie van het betreffende land waar de Aanbieder is geregistreerd en waar zijn diensten worden verstrekt om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. De Aanbieder is ook verplicht zijn partners die betrokken zijn bij het verstrekken van de Service te instrueren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden dienovereenkomstig. Op verzoek moet de Provider bewijs en documentatie overleggen, inclusief kopieën van vereiste vergunningen en licenties. In geval van vermeende niet-naleving van de door de Aanbieder verleende diensten zal hij zonder ongerechtvaardigde vertraging op eigen kosten samenwerken met autoriteiten of verenigingen voor mededinging/consumentenbescherming.

4.3 De Aanbieder garandeert dat hij klanten van tevoren alle nodige informatie verstrekt aan de Dienst (bijvoorbeeld tijd, voorwaarden, ontmoetingspunt, kleding, benodigde apparatuur, enz.). De Provider is verplicht om het Panel van de Provider in het Platform te bezoeken en de e-mails die in het account van de Provider worden vermeld zo vaak als nodig is om op de hoogte te zijn van nieuwe boekingen en verzoeken van de klant te controleren.

4.4 De Aanbieder is verantwoordelijk voor de opname van zijn individuele voorwaarden indien deze noodzakelijk zijn voor het contract tussen de Klant en de Aanbieder.

4.5 De Aanbieder garandeert dat alle werknemers (zoals gidsen, instructeurs en anderen) over de geldige en niet-verlopen wettelijke machtigingen beschikken en voldoen aan alle vereiste eisen, waaronder beroepskwalificaties en toelagen. De Diensten is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van deze werknemers met betrekking tot de Klanten of andere personen die rechtmatig gebruik maken van de Diensten.

4.6 De Aanbieder mag alleen zijn eigen Dienst aanbieden via het Platform. Het is de Provider niet toegestaan om diensten aan te bieden als tussenpersoon of als agent. Indien de Aanbieder hoe dan ook optreedt als tussenpersoon of agent, zal hij als contractant worden behandeld en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

4.7 De aanbieder moet bereid zijn de aangeboden dienst te verlenen en alle nodige maatregelen te nemen om deze te realiseren. Het is niet toegestaan om nepservices in het platform te plaatsen.

4.8 De prijzen, beschikbaarheid, voorzieningen en voorwaarden van de Dienst die beschikbaar zijn op het Platform moeten gelijk of beter zijn dan wat beschikbaar is via de eigen verkoopkanalen van de Aanbieder of de kanalen van een aanbieder van derden. Klanten die een service boeken via het Platform moeten worden behandeld, evenals de klanten van andere aanbieders.

4.9 De Aanbieder is verplicht een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die alle diensten verzekert die via het Platform worden aangeboden. Het is verplicht om een verzekeringsbedrag af te spreken dat geschikt is voor de gegeven boekingsvolumes en risico’s. De algemene aansprakelijkheidsverzekering moet ook de eventuele vorderingen van Clicatour dekken. Specificaties met betrekking tot de algemene aansprakelijkheidsverzekering moeten elektronisch worden gedocumenteerd en worden geüpload in het panel van de aanbieder in het platform. Clicatour behoudt zich het recht voor om de verzekeringsdocumentatie te inspecteren en bevestiging van de betaling van de verzekering te eisen.

4.10 De prijzen die de Aanbieder op het Platform verstrekt, moeten alle vereiste belastingen omvatten (bijv. BTW, verkoopbelasting of andere kosten). De Aanbieder mag niet van de Klanten eisen dat zij verdere kosten, belastingen, commissies, salarissen, contributie betalen of andere kosten dekken bij de uitvoering van de Service.

4.11 De Aanbieder is verplicht klanten een correcte factuur te verstrekken die voldoet aan alle toepasselijke belastingvereisten.

4.12 Aangezien de e-mail de primaire manier van communiceren is tussen het Platform en de Aanbieder, stemt de Aanbieder ermee in om e-mailcommunicatie te ontvangen van verschillende e-mailaccounts van Clicatour. Indien nodig zal de Provides zijn Internet Service Provider of Mail Service Operator informeren dat de e-mailcommunicatie die vanuit Clicatour wordt verzonden legitiem is.

4.13 Aangezien de e-mail de primaire manier van communiceren is tussen het Platform en de Aanbieder, is de Aanbieder verplicht zijn e-mailaccount onder arbeidsomstandigheden te houden en zijn e-mailaccount zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per dag op binnenkomende correspondentie te controleren. De Provider is ook verantwoordelijk in het geval van het blokkeren van de e-mails afkomstig van het Platform of Clicatour, of ze te behandelen als spam, en in elk van deze gevallen moet passende stappen te nemen om te kunnen e-mail communicatie ontvangen van het Platform en Clicatour.

5. Boekingsprocedure

5.1 Alle bezoekers van het Platform krijgen de mogelijkheid om de aangeboden Diensten met of zonder voorafgaande registratie te bekijken. Wanneer de bezoeker geïnteresseerd is in een bepaalde Service kan hij een boeking maken en wordt de Provider per e-mail op de hoogte gebracht van deze boeking. De lijst met boekingen is ook toegankelijk via het Provider’s Panel in het Platform.

6. De boekingsaanbiedingen

6.1 De Aanbieder voert de gegevens van zijn Diensten in in het Panel van de Aanbieder in het Platform en is verantwoordelijk dat de verstrekte informatie altijd up-to-date is. Gewijzigde, geannuleerde of niet-actieve Services moeten onmiddellijk worden gedeactiveerd om foutieve boekingen te voorkomen.

6.2 De beschrijving van de Dienst moet duidelijk zijn in die plaats dat de Aanbieder de Diensten in eigen naam en verantwoordelijkheid aanbiedt. In geen geval kan de Aanbieder direct noch indirect voorstellen dat Clicatour de entiteit is die de Diensten levert of dat de Diensten door Clicatour zijn getest.

6.3 Clicatour heeft het recht om een korting te geven op de Service prijs tegen eigen kosten tot het niveau van de commissie.

6.4 De Aanbieder heeft het recht om een korting op de Service prijs te geven op eigen kosten, maar de basis van de getelde commissie voor Clicatour zal hetzelfde blijven als voor de volledige prijs.

7. Weergegeven inhoud en intellectuele eigendom

7.1 De Aanbieder garandeert en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle geüploade of anderszins geleverd aan het Platform en Clicatour inhoud of materialen (zoals foto’s, tekst, video’s, audio en andere). De Provider garandeert dat al deze inhoud of materialen legaal worden verkregen en alle noodzakelijke persoonlijke en anderszins machtigingen hebben en dat ze geen inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

7.2 De Aanbieder verleent Clicatour een niet-exclusief, royaltyvrij en wereldwijd recht en licentie (of sublicentie) als volgt:

7.2.1 de intellectuele eigendomsrechten van en in de inhoud van en in de inhoud die overeenkomstig deze voorwaarden via het Provider Panel Account is ingediend, moeten reproduceren, verspreiden, sublicentieeren, communiceren en beschikbaar stellen en de intellectuele eigendomsrechten van en in de inhoud die overeenkomstig deze voorwaarden via het Provider Panel Account is ingediend, moet worden weergegeven en die noodzakelijk zijn voor Clicatour om haar rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden na te komen.

7.2.2 te gebruiken, te reproduceren, gereproduceerd, verwerken, distribueren, sub-licentie, display en gebruik (met inbegrip van zonder beperking in het openbaar uit te voeren, te wijzigen, aan te passen, te communiceren, te reproduceren, te kopiëren, te vertalen en beschikbaar te stellen aan het publiek op welke wijze dan ook) de verstrekte inhoud.

7.3 Clicatour kan deze inhoud (inclusief de relevante intellectuele eigendomsrechten) van de Aanbieder en al deze verdere rechten en licenties die in dit contract zijn opgenomen, sub-licentie geven, ter beschikking stellen, openbaar maken en aanbieden, en deze aanbieden via of in samenwerking met de websites, applicaties, platform, tools of andere apparaten van gelieerde bedrijven en/of derden.

7.4 Clicatour is in geen geval aansprakelijk voor handelingen of omissies van derden. Het enige middel voor de Aanbieder met betrekking tot dergelijke platforms van derden is (1) om Clicatour (die het recht en niet de verplichting heeft) te verzoeken om dit platform uit te schakelen en los te koppelen met een dergelijk platform van derden, of (2) beëindiging van dit contract, allemaal in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

7.5 De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor elke vordering van derden in verband met inbreuken op het auteursrecht op inhoud die hij aan Clicatour heeft verstrekt.

8. Marketing en reclame

8.1 Clicatour heeft het recht om de diensten van de Aanbieder te promoten met de naam of het merk van de Aanbieder in online marketing, met inbegrip van e-mailmarketing en/of pay-per-click-reclame.

8.2 Het is naar eigen inzicht van Clicatour hoe reclame kan worden gemaakt voor de aanbiedingen van de Aanbieder op het Platform of op websites van derden en in online affiliatenetwerken, inclusief maar niet beperkt tot ranking en promotie.

8.3 De Aanbieder stemt ermee in het merk Clicatour niet rechtstreeks te targeten via trefwoordaankopen die gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van Clicatour.

8.4 Clicatour voert online marketingcampagnes naar eigen wil en kosten.

9. Verantwoordelijkheid voor de inhoud

9.1 De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor inhoud en materialen die zijn geüpload naar het panel en platform van de aanbieder of anderszins aan Clicatour worden geleverd voor gebruik op het Platform of ergens anders, zoals foto’s, foto’s, teksten, video’s, audio of iets anders. Clicatour herkent dergelijk materiaal als een externe inhoud. Clicatour herkent ook de inhoud van de klant, zoals forumvermeldingen, recensies, etc. als externe inhoud en sluit aansprakelijkheid uit.

9.2 Als Clicatour inhoud detecteert die niet aan deze voorwaarden of andere wettelijke bepalingen voldoet, kan zij deze inhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen (tenzij de inbreuk binnen 48 uur na de kennisgeving van e-mail door de Aanbieder wordt verholpen). Clicatour heeft ook het recht om het account van de Provider op elk gewenst moment te blokkeren of te verwijderen.

9.3 Het is de Provider niet toegestaan om inhoud of materialen te uploaden die in strijd zijn met auteursrechten, privacy van de Klanten en derden of andere wetten.

10. Annuleringen

10.1 Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant, Aanbieder en Clicatour, stemt de Aanbieder ermee in dat klanten hun boekingen tot 24 (vierentwintig) uur voor de geboekte servicedatum gratis mogen annuleren. In geval van annulering ontvangt de Aanbieder geen betaling. Als de Klant de boeking annuleert binnen minder dan 24 uur vóór de datum van dienst of binnen een andere termijn die vooraf is overeengekomen tussen de Klant, aanbieder en Clicatour, of als de persoon voor wie de Service is geboekt niet verschijnt op de datum en plaats van de Service, zijn klanten verplicht om de volledige prijs van de Service te betalen , die zoals gebruikelijk zal worden overgedragen aan de Provider, minus de commissie van de Clicatour.

10.2 Als de Aanbieder de boeking om welke reden dan ook annuleert, moet hij de klant volledig terugbetalen, tenzij anders overeengekomen tussen de Aanbieder en de klant.

10.3 Clicatour biedt kostbare en intensieve inspanningen om diensten aan de Klanten op de markt te brengen, dus als de Aanbieder ten onrechte of met nalatigheid zijn door de Klant geboekte Diensten niet levert of annuleert, stemt de Aanbieder ermee in dat Clicatour het recht heeft om (1) een volledige terugbetaling aan de betrokken klant te doen en (2) het bedrag van de restitutie plus een contractuele boete af te trekken van het bedrag dat aan de Aanbieder verschuldigd is. De contractuele boete bedraagt twintig procent (20%) van de brutoverkoopprijs van de Service op het Platform voor elke getroffen klant. Clicatour kan, naar eigen zeggen, deze contractuele boete geheel of gedeeltelijk afzien, indien de Aanbieder op dezelfde datum (of alleen als de Klant deze accepteert) aan de getroffen klanten een alternatieve en gelijkwaardige Dienst geeft.

10.4 In geval van overmacht, die omstandigheden buiten de Aanbieder of de Klant redelijke controle zijn, waaronder zonder beperking natuurrampen, oorlog, terroristische daad, onderbreking van elektriciteit en stakingen, kan de Aanbieder of de Klant deze overeenkomst opschorten of beëindigen. Bovendien zal de Aanbieder de Klant toestaan om gekocht e-ticket terug te sturen voor een volledige terugbetaling als er zich een overmachtsituatie voordoet op de reisbestemming, ongeacht of de Aanbieder zijn Diensten blijft leveren tijdens de betrokken periode. Clicatour verwerkt de terugbetalingen en stuurt deze door naar de getroffen klant. In het geval dat de Provider de Service annuleert wegens overmacht, moet hij de klantenservice van Clicatour onmiddellijk op de hoogte stellen.

11. Klachten van klanten

11.1 Klachten of claims met betrekking tot de door de Aanbieder aangeboden of geleverde Dienst of specifieke verzoeken van klanten zijn alleen door de Aanbieder behandeld. Clicatour is niet verantwoordelijk voor en wijst enige aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke claims van klanten af. Clicatour kan echter te allen tijde en op zijn enige wil (1) ondersteunende diensten aanbieden aan een klant, (2) fungeren als intermediair tussen de Aanbieder en de Klant, (3) bieden ten koste van de Aanbieder een alternatieve dienst van gelijke of betere standaard in het geval van overboeking of andere materiële onregelmatigheden of klachten met betrekking tot de aangeboden of geleverd door de Provider service , of (4) anderszins helpen de klant in hem communicatie van de Provider.

12. Betaling van de Commissie aan Clicatour

12.1 De Aanbieder stemt ermee in clicatour de commissie te betalen voor het bemiddelen van contracten met klanten. Het bedrag van de commissie, zal afzonderlijk worden overeengekomen tussen de Provider en Clicatour. Onder de commissie wordt verstaan de wettelijke btw. De commissie wordt in mindering gebracht op het brutobedrag dat aan de Klant in rekening wordt gebracht als verkoopprijs voor de Service op het Platform in de overeengekomen valuta.

12.2 De commissie voor Clicatour wordt maandelijks gefactureerd tegen de door de Klanten betaalde tarieven. Belastingen en andere kosten die door de Aanbieder moeten worden betaald, worden niet afzonderlijk vergoed. Bankkosten en andere transactiekosten zijn kosten van de Aanbieder, behalve deze overeenkomstig punt 14.2.

13. Betalingen

13.1 Het is uitsluitend aan Clicatour om een Payment Service Provider te kiezen. Clicatour Kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betalingen van de klant en is niet verantwoordelijk in geval van onjuiste of onvolledige toegang van de bankrekeninggegevens van de Aanbieder in het Platform

13.2 De online betaling van de klant zal worden geïnd wanneer verschuldigd.

13.3 Clicatour zorgt voor de incasso van de klant via een Payment Service Provider en de ontvangen betalingen worden rechtstreeks overgeboekt naar de rekening van de Aanbieder. De Provider moet zijn bankrekening (IBAN) correct invoeren binnen het Provider’s Panel in het Platform.

13.3 Als de Klant zijn creditcardbetaling (of PayPal-betaling) annuleert voordat de geboekte Service wordt gebruikt of als de betaling om een andere reden niet is voldaan, zal Clicatour de Provider hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

13.4 Als de creditcardbetaling na de uitvoering van het contract tussen de Aanbieder en de Klant wordt ingetrokken, zal Clicatour de Aanbieder hiervan op de hoogte stellen. Clicatour zal de Payment Service Provider informeren over de redenen voor opname volgens de gegevens van de creditcardorganisatie of PayPal en de Provider vragen om binnen 5 (vijf) werkdagen commentaar te geven. Clicatour stuurt deze verklaring door naar de creditcardorganisatie of PayPal.

13.5 Clicatour is niet verplicht om juridische maatregelen van welke aard dan ook te nemen tegen de Klant die niet betaalt voor een Service of annulering of die de creditcardbetaling intrekt. Clicatour zal deze claims, indien aanwezig, overdragen aan de Provider.

14. Facturering

14.1 De creditcard- en bankkosten voor de betalingen van de klant aan Clicatour komen ten laste van Clicatour.

14.2 De creditcard-, PayPal- en bankkosten voor betalingsoverschrijvingen aan de Aanbieder worden als volgt gedragen: (1) Clicatour draagt de kosten voor zijn eigen bank/creditcardorganisatie, (2) de Aanbieder draagt de kosten van zijn bank/creditcardorganisatie

14.3 De Aanbieder wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld zodra de betaling van klanten voor de Service is bevestigd.

14.4 Clicatour factureert zijn commissie elke werkdag op de werkdag of een eerste volgende werkdag als het die maandag een niet-werkdag is. Alle boekingen die via het Paltform zijn gemaakt die in de afgelopen week zijn uitgevoerd, worden in aanmerking genomen en compenseert de commissie met de betaling van de Aanbieder. Het resterende saldo zoals beschreven op de creditnota op de factuur wordt overgemaakt naar de bankrekening van de Aanbieder. De Aanbieder wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het e-mailadres dat voor boekhoudkundige doeleinden is vermeld in de rekeninggegevens van de Aanbieder op het panel van provide. Clicatour verwerkt betalingen elke week in uitzondering van buitengewone omstandigheden.

14.5 De factuur is de basis voor elke betaling. De Aanbieder heeft het recht om elke vordering in verband met een vermeende onjuistheid van de factuur of credit nota binnen een 30 dagen te verhogen. Indien er in de 30 dagen na de datum van de factuur geen claim is ingediend, wordt de factuur als geaccepteerd door de Aanbieder en Clicatour beschouwd en kunnen geen verdere claims worden verhoogd.

14.6 Clicatour toont de aanbiedingen in Euro. De betalingen aan de Provider worden gedaan in Euro.

14.7 Clicatour draagt de transactiekosten. Het bedrag dat Clicatour aan de Aanbieder overmaakt, weerspiegelt de som van de nettoprijzen van alle overwogen geboekte en uitgevoerde Diensten. De Provider moet er rekening mee houden dat sommige banken kosten toevoegen voor het ontvangen van internationale betalingen en deze kosten zijn de enige kosten van de Provider. Vanwege de overschrijvingskosten mag Clicatour geen bedragen van minder dan 50 euro overmaken. Als in een bepaalde week het bedrag van de betaling kleiner is dan 50 euro clicatour heeft het recht om de betaling uit te stellen tot een dergelijk bedrag is bereikt.

14.8 Indien Clicatour om welke reden dan ook onderworpen zal zijn aan belastingen of uitgaven in het land van de Aanbieder in verband met zijn Diensten, zal Clicatour deze kosten afleiden uit betalingen die aan de Aanbieder worden toegekend. Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met het betalen van deze extra belastingen of onkosten, kan hij de samenwerking met Clicatour onmiddellijk beëindigen, maar de ontstane kosten zullen worden afgeleid uit eerdere betalingen aan de Aanbieder.

15. Belastingen

14.8 De Aanbieder erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de belastingtariefinformatie, de identificatie van toepasselijke belastingen en eventuele wijzigingen in de belastingtarieven die in het Platform zijn opgenomen. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de boekhouding aan de relevante belastingdienst voor alle belastingen die van toepassing zijn op het bedrag dat de Aanbieder ontvangt in het belang van de Diensten. Op verzoek van Clicatour is de Aanbieder verplicht clicatour geldige belastingfacturen te verstrekken zonder onnodige vertraging met betrekking tot transacties die onder deze voorwaarden zijn aangegaan wanneer belastingen krachtens de toepasselijke wetgeving verschuldigd zijn.

17. Regels voor klantgerelateerde communicatie

17.1 De Aanbieder mag noch in zijn servicebeschrijving, noch in het forum of via een privébericht de Klant of agenten doorverwijzen naar zijn eigen externe internetwebsite, een website of platform van derden, noch informatie verstrekken om contact op te nemen buiten het Platform om de Client Services rechtstreeks of via andere platforms aan te bieden.

17.2 De Aanbieder is verplicht om alle via Clicatour ontvangen vragen van de klant uitsluitend op het Platform af te handelen. De Provider zal er niet direct of indirect bij de klanten of agenten op aandringen, die contact hebben opgenomen met de Provider om een dienst buiten het Platform te boeken. Als potentiële klanten of agenten, die via Clicatour contact hebben opgenomen, vragen om een dienst buiten het Platform te boeken, zal de Provider hem doorverwijzen naar het Platform.

18. Herzieningssysteem

18.1 De Klant heeft na de vervulling van de Service de mogelijkheid om een geboekte service te bekijken via het beoordelingssysteem van Clicatour. Het doel van het beoordelingssysteem is om zinvolle en nauwkeurige feedback van de klanten te maken en de beste kwaliteit te bevorderen als de service. Het beoordelingssysteem is gunstig voor de klanten en de providers die hun klanten een goede service bieden en de hoge kwaliteit promoten. Alle inhoud van het beoordelingssysteem is de exclusieve inhoud van Clicatour.

18.2 Het is de Aanbieder niet toegestaan beoordelingen te publiceren op zijn eigen site/sites van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clicatour.

18.3 De Aanbieder heeft de mogelijkheid om te reageren op de beoordeling van de klant. Het antwoord moet respectvol zijn. De antwoorden zullen worden gehouden voor matiging door Clicatour en zal worden vrijgegeven na verificatie. Oneerbiedig, onbeleefd, beledigend of beledigend op enigerlei wijze reacties zullen niet worden vrijgegeven. In het geval van herhaalde beledigende reacties kan de mogelijkheid om te reageren door de Provider permanent worden geblokkeerd of zijn account gedeactiveerd.

18.4 De Aanbieder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn antwoorden.

19. Gegevensbescherming

19.1 De Aanbieder stemt ermee in dat hij over voldoende beveiligingsprocedures en controles beschikt en zal handhaven of zal handhaven en zal handhaven om te voorkomen dat de onbedoelde openbaarmaking van en de ongeoorloofde toegang tot of verduistering van persoonlijke gegevens of informatie van een van zijn klanten niet wordt verstrekt of gehandhaafd.

19.2 Noch de Aanbieder, noch zijn gelieerde ondernemingen zullen direct of indirect betrokken zijn bij gevraagde of ongevraagde marketing of soortgelijke communicatie met een klant die zonder toestemming van deze klant via het Platform heeft geboekt.

19.3 De Aanbieder verwerkt, bewaart, verzendt en toegang krijgt tot klantgerelateerde informatie, waaronder betalingsgegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens, PayPal- of bankrekeninggegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de regels voor gegevensbeveiliging van de gegevensbeveiligingsstandaard voor de gegevensvan de kaart voor kaarthouders die van toepassing zijn op de provider, en de EU-richtlijn gegevensbescherming en alle wetten die in elk geval als hetzelfde zijn afgekondigd, kunnen worden gewijzigd , bijgewerkt, vervangen of uitgebreid.

19.4 De Aanbieder zal op verzoek van Clicatour het bewijs leveren dat hij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig deze afdeling heeft vastgesteld en handhaaft.

20. Vertegenwoordigingen en garanties

20.1 Naast alle andere verklaringen en garanties van de Aanbieder in dit contract vertegenwoordigt en garandeert de Aanbieder hierbij dat: (1) de Aanbieder de individuele persoon die deze overeenkomst aangaat, heeft gemachtigd om namens de Aanbieder dergelijke maatregelen te nemen, (2) dit contract een geldige en bindende verplichting vormt die tegen de Aanbieder kan worden afgedwongen overeenkomstig zijn voorwaarden , (3) de uitvoering van de verplichtingen van de Aanbieder uit hoofde van deze overeenkomst zal geen enkele overeenkomst of verplichting tussen de Aanbieder en een derde partij schenden, (4) de prestaties van de Aanbieder uit hoofde van deze overeenkomst zal voldoen aan het contract, (5) de Aanbieder beschikt over alle licenties, vergunningen en autorisaties die nodig zijn om zijn diensten beschikbaar te stellen voor het boeken via het Platform en om anders te voldoen aan de verplichtingen van de Aanbieder onder voorwaarden van dit contract , (6) de Aanbieder is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die via het Panel van het Platform van de Aanbieder zijn geüpload of is door de eigenaar van deze rechten gemachtigd om deze rechten op deze wijze te gebruiken en deze rechten op het hele Platform in licentie te geven.

21. Aansprakelijkheid van de Aanbieder en schadevergoeding

21.1 De Aanbieder stemt ermee in, en is als enige verantwoordelijk voor het vergoeden, verdedigen en houden van onschadelijke Clicatour, elk van zijn gelieerde ondernemingen en een van zijn gelieerde functionarissen, directeuren, werknemers of agenten of zijn derde distributiepartners, op zijn volledige kosten, tegen een claim van derden, actie, verlies, schade, onkosten of andere aansprakelijkheid (inclusief kosten zonder beperking van advocaat) die voortvloeien uit of met betrekking tot (1) de diensten van de aanbieder , (2) de uitoefening van de taken en verplichtingen van de Aanbieder uit hoofde van dit contract of enige schending of wanbetaling door de Aanbieder op grond van dit contract, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant, of (3) elke bewering dat Clicatour of een van haar affiliate’s gebruik, reproductie, distributie of weergave van de Service-informatie zoals toegestaan op grond van dit contract inbreuk maakt op of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt of verduistert. De Provider stemt ermee in om een raadsman te gebruiken die redelijk bevredigend is voor Clicatour om een vergoede claim te verdedigen en Clicatour kan op elk moment deelnemen aan de verdediging of afwikkeling van een claim, met behulp van advocaten geselecteerd door Clicatour. De Aanbieder stemt er ook mee in om niet in te stemmen met de instemming van een schikking of vonnis zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clicatour, die niet onredelijk zal worden achtergehouden door Clicatour.

22. Beperking van de aansprakelijkheid van Clicatour

22.1 Clicatour doet geen garanties met betrekking tot het Platform, inclusief een tijdelijke of permanente onderbreking van de werking van het Platform.

22.2 Clicatour is niet verantwoordelijk voor het aantal, de frequentie of het type Diensten dat via het Platform is geboekt.

22.3 De aansprakelijkheid van Clicatour op grond van dit contract is beperkt tot de verantwoordelijkheid voor verliezen die opzettelijk of met grove nalatigheid door Clicatour, haar wettelijke vertegenwoordigers of hoge kaderleden zijn veroorzaakt.

22.5 Een uitgebreidere aansprakelijkheid van Clicatour is op grond van verdiensten uitgesloten.

23. Aankondigingen

Alle aankondigingen moeten schriftelijk in het Spaans zijn en per fax of een nationaal erkende nachtvluchtkoerier naar het hierboven vermelde toepasselijke faxnummer of adres worden verzonden. Clicatour kan de Provider ook per e-mail op de hoogte stellen. Aankondigingen worden geacht, geleverd en ontvangen (1) indien door faxtransmissie, na succesvolle faxtransmissie, (2) indien door een nationaal erkende koerier, bij levering aan Clicatour door een dergelijke nationaal erkende koerier, of (3) indien door elektronische transmissie, wanneer het wordt geleid naar een elektronisch e-mailadres dat in het Provider Panel in het Platform door de Aanbieder is ingevoerd.

24. Termijn en beëindiging

24.1 Het contract wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

24.2 De Aanbieder en Clicatour kunnen het contract te elk moment en zonder reden beëindigen. Een beëindiging kan automatisch worden gedaan door gebruik te maken van de juiste functie in het Provider Panel in het Platform. De resterende bevestigde boekingen moeten volgens plan worden uitgevoerd.

24.3 Indien er specifieke aanwijzingen zijn dat een Aanbieder de wettelijke bepalingen, rechten van derden of de voorwaarden van dit contract verwijtbaar schendt of als Clicatour een legitieme reden heeft, met name met betrekking tot protecti-klanten of andere aanbieders tegen frauduleuze activiteiten, heeft Clicatour het recht om een of meer van de volgende acties te ondernemen: (1) een waarschuwing geven aan de Aanbieder , (2) de aanbiedingen of andere inhoud van de Aanbieder te deactiveren, (3) het account van de Aanbieder in het Platform uit te schakelen, (4) de bestaande boekingen op naam van de Provider te annuleren zonder rekening te houden met het toepasselijke annuleringsbeleid en de aanbiedingen van de klant voor het sluiten van een contract op naam van de Aanbieder af te wijzen.

25. Wijziging

25.1 Clicatour behoudt zich het recht voor om te tijden nieuwe of aanvullende voorwaarden aan dit contract te wijzigen en op te leggen. Clicatour zal de Provider met een e-mail op de hoogte brengen van een e-mailadres in het Panel van de Aanbieder in het Platform over eventuele wijzigingen in dit contract. Als de Aanbieder deze wijzigingen of aanvullende voorwaarden niet accepteert, kan hij dit contract op elk moment beëindigen. Het feit dat de Aanbieder zijn recht om deze overeenkomst te beëindigen niet binnen 10 dagen na de aankondiging van een wijziging of aanvullende voorwaarden in dit contract uitoefent, vormt zijn aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

25.2 De Aanbieder door het feit van het gebruik van het Platform ook akkoord gaat en aanvaardt de algemene voorwaarden vermeld in de resterende juridische documants van het Platform en haar sub pagina’s, dat wil zeggen: Algemene Voorwaarden, Juridische Kennisgeving, Privacybeleid en Cookies Beleid.

26. Slotvoorziening

26.1 Er is geen aanvullende overeenkomst gesloten. Alle wijzigingen en wijzigingen van dit contract moeten schriftelijk worden aangebracht om rechtsgevolgen te hebben.

26.2 Indien bepalingen van dit contract ongeldig of ongeldig worden of ongeldig worden, blijft de geldigheid van de resterende delen van het contract onaangetast en grenzend. Ongeldige of nietige bepalingen zullen worden vervangen door geschikte bepalingen om hetzelfde doel te bereiken in het belang van beide partijen.

26.3 De uit dit contract voortvloeiende vorderingen van de Aanbieder mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clicatour aan derden worden toegewezen of overgedragen.

26.4 Clicatour heeft het recht om haar uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen toe te wijzen en over te dragen aan gelieerde ondernemingen.

26.5 Het recht dat van toepassing is op elke controverse die zich met betrekking tot de overeenkomst voordoet, is onderworpen aan het Spaanse recht. De partijen komen overeen om zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Las Palmas van Gran Canaria, uitdrukkelijk af te zien van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn.