Algemene voorwaarden van provider

Met ingang van 11 april 2019.

Yassus S.L., met maatschappelijke zetel te c/Milan 16, CP 35100 Playa del Inglés, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje met CIF B35847771 , geregistreerd in het handelsregister van Gran Canaria, Volume 1747, folio 150 vel GC-34415 later aangeduid als Clickatour exploiteert dit boekingsplatform dat toegankelijk is via de www.clicatour.com en andere gerelateerde websites, gelieerde en partnerwebsites, applicaties, andere tools en platforms of andere faciliteiten die later Platform worden genoemd. Het Platform staat geregistreerde entiteiten van het Platform, zoals excursie-exploitanten, activiteitenorganisatoren en andere ticketleveranciers die later worden aangeduid als Aanbieders, toe om excursies, rondleidingen, activiteiten en andere diensten aan te bieden die later als Diensten worden aangeduid aan eindklanten die later Klanten worden genoemd en om rechtstreeks contracten met Klanten te sluiten voor dergelijke diensten. Naast Klanten kunnen onze handelsagenten ook toegang krijgen tot het Platform om Diensten van Aanbieders te boeken.

Clickatour biedt het Platform alleen aan om Aanbieders in staat te stellen hun eigen Diensten aan Klanten aan te bieden en rechtstreeks te verkopen. Clickatour treedt op als een handelsagent die door de Aanbieder is gemachtigd en aangesteld. Clickatour zal door een bemiddelingsovereenkomst met een Klant de aankoop van Diensten van de Aanbieder door die Klant bespoedigen. Clickatour wordt echter in geen geval beschouwd als partij bij enige overeenkomst waarbij een Klant Diensten van de Aanbieder koopt.

1. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, later aangeduid als Contract of Voorwaarden, vormen alleen de relatie tussen de Aanbieder en Clickatour. De relatie tussen klanten en aanbieder wordt niet beheerst door dit contract, maar door de individuele overeenkomst tussen de klant en de aanbieder. De standaardovereenkomst tussen Klanten en Aanbieders zijn de Algemene Voorwaarden die op https://doc.clicatour.com/en/general-terms-conditions/ kunnen worden geraadpleegd. Indien de Aanbieder Diensten aan de Klanten wil verlenen volgens andere regels dan vermeld in de Algemene Voorwaarden, moet de Aanbieder deze voorwaarden rechtstreeks aan de Klant verstrekken. De relatie tussen Clickatour en Klanten wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden van Clickatour. De relatie tussen Clickatour en haar agenten wordt geregeld door afzonderlijke overeenkomsten.

2. Registratie van de aanbieder

2.1 Door zich te registreren op het Platform is de Aanbieder gerechtigd zijn Diensten via het Platform aan te bieden. Tijdens het registratieproces op het Platform accepteert de Aanbieder de Algemene Voorwaarden door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken. De Aanbieder stemt er daarom mee in dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden en dat hij verklaart en garandeert dat de persoon die dit Contract namens de Aanbieder aangaat, rechtmatig geautoriseerd en bevoegd is.

2.2 Clickatour is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit, authenticiteit of inloggegevens van de individuele persoon die dit Contract aangaat.

2.3 Clickatour is echter niet verplicht om de Aanbieder te verifiëren, het behoudt zich het recht voor om de Aanbieder te verifiëren tijdens het registratieproces of wanneer dit passend lijkt, waarbij van de Aanbieder juridische documentatie wordt geëist, zoals een Bedrijfsregistratiedocumentatie, Bankrekeningeigendomscertificaat, Verzekeringsdocumentatie en andere.

2.4 De Aanbieder zal zijn Diensten aanbieden en leveren volgens de relevante fiscale voorschriften van de toepasselijke Wet op de belasting over de toegevoegde waarde en de praktijken en verzoeken van de belastingdienst. De Aanbieder zal het betreffende contract met Klanten aangaan in de uitoefening van zijn zakelijke of professionele activiteit. De Aanbieder is als enige en volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan zijn fiscale en andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop en inkomsten gegenereerd door het gebruik van dit Platform.

2.5 Clickatour heeft het recht om het account van de Aanbieder inactief te houden in geval van twijfel, op elk moment en zolang dit nodig is.

3. De door Clickatour geleverde Dienst

3.1 De Aanbieder machtigt Clickatour om, direct en indirect gebruik makend van agenten, (1) namens de Aanbieder Diensten aan Klanten aan te bieden, (2) contracten te sluiten met Klanten in naam en voor rekening van de Aanbieder, (3) betalingen van Klanten voor de Diensten te innen. De Aanbieder machtigt verder de externe betalingsdienstaanbieder van Clickatour, verder aangeduid als Betalingsdienstaanbieder en elke andere derde partij die door Clickatour is geautoriseerd om gegevens te verwerken die nodig zijn voor de overdracht van geld van en naar de betaalinstrumenten of rekeningen van de Aanbieder of anderen die nodig zijn om het Platform te exploiteren.

3.2 Clickatour vereenvoudigt het proces van de verkoop van Diensten tussen Klanten en Aanbieders via het Platform en draagt bij aan het verhogen van de inkomsten van de Aanbieder. Via het Platform promoot Clickatour de Diensten van de Aanbieder en moedigt het Klanten aan om bestellingen te plaatsen bij de Aanbieders.

3.3 Om de kwaliteit van de aanbiedingen en de klantenservice van de Aanbieders te waarborgen, heeft Clickatour het recht om zogenaamde “mystery shoppers” aan te stellen die het recht hebben om een van de diensten van de Aanbieder tot 3 (drie) keer te boeken in de loop van 1 (één) jaar. Mystery shoppers mogen pas onthullen dat ze als mystery shopper hebben gefunctioneerd nadat de boeking is afgerond. In deze gevallen van definitieve boekingen van mystery shoppers is de Aanbieder verplicht om eventuele boekingskosten terug te betalen aan Clickatour. Clickatour zal de Aanbieder gedetailleerde feedback geven over de bevindingen na de testboeking.

4. Verplichtingen van de aanbieder

4.1 De Aanbieder garandeert en garandeert dat alle informatie met betrekking tot zijn aanbod waar, nauwkeurig en niet altijd misleidend zal zijn. De Aanbieder zal de informatie zo vaak bijwerken als nodig is om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. De Aanbieder kan aansprakelijk worden gesteld voor alle of enige claims van de Klant op basis van onnauwkeurigheden van de informatie die op het Platform wordt weergegeven. De Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de taalversie zoals ingediend in het Account van hun Aanbieder. Bovendien wordt van de Aanbieder verwacht dat hij op de hoogte is van elke onnauwkeurigheid in een andere taalversie van het Platform en in dit geval moet de Aanbieder Clickatour onmiddellijk op de hoogte stellen van de onnauwkeurigheid.

4.2 De Aanbieder garandeert en garandeert dat al zijn Diensten alleen worden geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, met de wetten van het land waar de Aanbieder woont en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten van het land waar de Diensten worden geleverd en zonder schending van rechten van derden. De Aanbieder garandeert in het bijzonder (1) te voldoen aan alle verplichtingen en voorschriften op het gebied van consumentenbescherming en andere bescherming, informatie en raadpleging, (2) in het bezit te zijn van alle administratieve toestemmingen, licenties en verzekeringen en alle andere vereiste toestemmingen, evenals alle andere die nodig zijn in het rechtsgebied van het respectieve land waar de Aanbieder is geregistreerd en waar zijn Diensten worden geleverd om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. De Aanbieder is ook verplicht om zijn partners die betrokken zijn bij het leveren van de Dienst dienovereenkomstig te instrueren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Op verzoek moet de Aanbieder bewijs en documentatie verstrekken, inclusief kopieën van vereiste vergunningen en licenties. In het geval van vermeende niet-naleving van de door de Aanbieder geleverde Diensten zal hij zonder ongerechtvaardigde vertraging, op eigen kosten, samenwerken met eventuele autoriteiten of mededingings-/consumentenbeschermingsorganisaties.

4.3 De Aanbieder garandeert en garandeert dat hij klanten vooraf alle noodzakelijke informatie over de Dienst (bijv. tijd, voorwaarden, ontmoetingspunt, kleding, vereiste apparatuur, enz.) zal verstrekken. De Aanbieder is verplicht om het Panel van de Aanbieder in het Platform te bezoeken en de e-mails die in het Account van de Aanbieder worden vermeld zo vaak als nodig te controleren om op de hoogte te zijn van nieuwe boekingen en verzoeken van de Klant.

4.4 De Aanbieder is verantwoordelijk voor het opnemen van zijn individuele voorwaarden indien deze noodzakelijk zijn voor het contract tussen de Klant en de Aanbieder.

4.5 De Aanbieder garandeert en garandeert dat alle werknemers (zoals gidsen, instructeurs en anderen) over de geldige en niet-verlopen wettelijke toestemmingen beschikken en voldoen aan alle noodzakelijke vereisten, inclusief beroepskwalificaties en vergoedingen. De Voorzieningen zijn volledig verantwoordelijk voor het gedrag van deze werknemers met betrekking tot de Klanten of andere personen die rechtmatig gebruik maken van de Diensten.

4.6 De Aanbieder mag alleen zijn eigen Dienst aanbieden via het Platform. Het is Aanbieder niet toegestaan Diensten aan te bieden als tussenpersoon of agent. Als de aanbieder toch als tussenpersoon of agent optreedt, wordt hij behandeld als contractpartij en wordt hij aansprakelijk gesteld voor eventuele respectieve schade.

4.7 De Aanbieder dient bereid te zijn de aangeboden Dienst te leveren en over alle nodige maatregelen te beschikken om deze te realiseren. Het is niet toegestaan om nepdiensten op het Platform te plaatsen.

4.8 De prijzen, beschikbaarheid, voorzieningen en voorwaarden van de Service die beschikbaar zijn op het Platform moeten gelijk zijn aan of beter zijn dan wat beschikbaar is via de eigen verkoopkanalen van de Provider of de kanalen van derden van de Provider. Klanten die een Dienst boeken via het Platform moeten net zo goed worden behandeld als de Klanten van andere Aanbieders.

4.9 De Aanbieder is verplicht een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die alle Diensten die via het Platform worden aangeboden, waarborgt. Het is verplicht om een verzekeringsbedrag overeen te komen dat geschikt is voor de gegeven boekingsvolumes en risico’s. De algemene aansprakelijkheidsverzekering moet ook mogelijke regressieclaims van Clickatour dekken. Specificaties met betrekking tot de algemene aansprakelijkheidsverzekering moeten elektronisch worden gedocumenteerd en worden geüpload in het Panel van de Aanbieder op het Platform. Clickatour behoudt zich het recht voor om de verzekeringsdocumentatie in te zien en een bevestiging van betaling van de verzekering te eisen.

4.10 De prijzen die door de Aanbieder op het Platform worden verstrekt, moeten alle vereiste belastingen omvatten (bijv. BTW, verkoopbelastingen of andere kosten). De Aanbieder mag van de Klanten niet verlangen dat zij verdere uitgaven, belastingen, commissies, salarissen, contributies of andere kosten betalen bij de uitvoering van de Dienst.

4.11 De Aanbieder is verplicht om klanten een deugdelijke factuur te verstrekken die voldoet aan alle toepasselijke fiscale vereisten.

4.12 Aangezien de e-mail de primaire manier van communicatie is tussen het Platform en de Aanbieder, stemt de Aanbieder ermee in om e-mailcommunicatie te ontvangen van verschillende e-mailaccounts van Clickatour. Indien nodig zal de Aanbieder zijn Internet Service Provider of Mail Service Operator informeren dat de e-mailcommunicatie verzonden vanuit Clickatour legitiem is.

4.13 Aangezien de e-mail de primaire manier van communicatie is tussen het Platform en de Aanbieder, is de Aanbieder verplicht zijn e-mailaccount in arbeidsomstandigheden te bewaren en zijn e-mailaccount zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per dag te controleren op inkomende correspondentie. De Aanbieder is ook verantwoordelijk in het geval van het blokkeren van de e-mails afkomstig van het Platform of Clickatour, of het behandelen ervan als spam, en in elk van deze gevallen moet hij passende stappen ondernemen om e-mailcommunicatie van het Platform en Clickatour te kunnen ontvangen.

4.14 De Verstrekkingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat de Aanbieder recht heeft op de nodige gebruiksrechten voor afbeeldingen voordat de Gebruikersinhoud wordt geüpload. Afbeeldingen of foto’s waarop we andere mensen konden zien, mogen alleen worden geüpload naar het Clickatour-platform als deze personen hun toestemming hebben gegeven. Als de aanbieder foto’s wil gebruiken die door een andere persoon dan u zijn gemaakt, heeft u ook de toestemming van deze persoon nodig.

4.15 De inhoud die de Aanbieder opslaat op het Clickatour-platform, hetzij rechtstreeks, hetzij door deze toegankelijk te maken via de API van de Aanbieder, mag niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de goede zeden en/of de rechten van derden; In het bijzonder is het verboden om inhoud met afbeeldingen van geweld, pornografie, discriminatie, beledigingen, racisme, laster of andere illegale inhoud of afbeeldingen te uploaden en/of openbaar toegankelijk te maken.

4.16 De Aanbieder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn inhoud, ongeacht hoe en wanneer deze inhoud is verstrekt en opgeslagen op het Clickatour-platform. Het is niet van belang of de Aanbieder de inhoud rechtstreeks levert door het formulier op de Clickatour-website in te vullen of dat de inhoud wordt geleverd door de API van de Aanbieder, de API van Clickatour, een e-mailbericht of op een andere manier.

4.17 De Leveranciers zijn verplicht om te controleren of de inhoud die zij aanbieden voor gebruik op het Clickatour-platform geen wettelijke schendingen vertoont en neemt de volledige verantwoordelijkheid, inclusief alle kosten van juridische procedures, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de inhoud die door de Aanbieder wordt geleverd.

5. Boekingsprocedure

5.1 Alle bezoekers van het Platform hebben de mogelijkheid om de aangeboden Diensten te bekijken met of zonder voorafgaande registratie. Wanneer de bezoeker geïnteresseerd is in een bepaalde Dienst, kan hij een boeking maken en wordt de Aanbieder per e-mail op de hoogte gebracht van deze boeking. De lijst met boekingen is ook toegankelijk via het Panel van de Aanbieder in het Platform.

6. De boekingsaanbiedingen

6.1 De Aanbieder zal de gegevens van zijn Diensten invoeren in het Panel van de Aanbieder op het Platform en is er verantwoordelijk voor dat de verstrekte informatie altijd up-to-date is. Gewijzigde, geannuleerde of niet-actieve Services moeten onmiddellijk worden gedeactiveerd om foutieve boekingen te voorkomen.

6.2 De beschrijving van de Dienst moet duidelijk zijn in die zin dat de Aanbieder de Diensten in eigen naam en verantwoordelijkheid aanbiedt. In geen geval kan de Aanbieder suggesties doen, noch direct noch indirect, dat Clickatour de entiteit is die de Diensten levert of dat de Diensten door Clickatour zijn geëvalueerd.

6.3 Clickatour is gerechtigd om op eigen kosten een korting te geven op de prijs van de Dienst tot het niveau van de commissie.

6.4 De Aanbieder heeft het recht om op eigen kosten een korting te geven op de prijs van de Dienst, maar de basis van de getelde commissie voor Clickatour blijft dezelfde als voor de volledige prijs.

7. Weergegeven inhoud en intellectueel eigendom

7.1 De Aanbieder garandeert en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle geüploade of anderszins geleverde inhoud of materialen van Clickatour en Clickatour (zoals foto’s, tekst, video’s, audio en andere). De Aanbieder garandeert dat al deze inhoud of materialen legaal zijn verkregen en alle noodzakelijke persoonlijke en andere toestemmingen hebben en dat ze geen inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

7.2 De Aanbieder verleent Clickatour een niet-exclusief, royaltyvrij en wereldwijd recht en licentie (of sublicentie) als volgt:

7.2.1 om de intellectuele eigendomsrechten van en in de inhoud die via het Provider Panel Account wordt ingediend overeenkomstig deze Voorwaarden te gebruiken, te reproduceren, te hebben gereproduceerd, te distribueren, in sublicentie te geven, te communiceren en beschikbaar te stellen op welke manier dan ook en de intellectuele eigendomsrechten weer te geven van en in de inhoud die is ingediend via het Provider Panel Account en die noodzakelijk zijn voor Clickatour om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen.

7.2.2 de verstrekte inhoud te gebruiken, te reproduceren, te hebben gereproduceerd, te verwerken, te distribueren, in sublicentie te geven, weer te geven en te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot het publiekelijk uitvoeren, wijzigen, aanpassen, communiceren, reproduceren, kopiëren, vertalen en beschikbaar stellen aan het publiek op welke manier dan ook).

7.3 Clickatour kan deze inhoud (inclusief de relevante intellectuele eigendomsrechten) van de Aanbieder en alle verdere rechten en licenties die in dit Contract zijn uiteengezet, in sublicentie geven, beschikbaar stellen, openbaar maken en aanbieden via of in samenwerking met de websites, applicaties, platform, tools of andere apparaten van gelieerde bedrijven en/of derden.

7.4 Clickatour is in geen geval aansprakelijk jegens de Aanbieder voor enig handelen of nalaten van platforms van derden. De enige remedie voor de Aanbieder met betrekking tot dergelijke platforms van derden is (1) om Clickatour (die het recht en niet de verplichting heeft) te verzoeken om een dergelijk platform van derden uit te schakelen en te verbreken, of (2) beëindiging van dit Contract, alles in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

7.5 De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor elke claim van derden met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht van inhoud die hij aan Clickatour heeft verstrekt.

8. Marketing en reclame

8.1 Clickatour heeft het recht om de Diensten van de Aanbieder te promoten met behulp van de naam of het merk van de Aanbieder in online marketing, waaronder e-mailmarketing en/of pay-per-click reclame.

8.2 Het is naar eigen goeddunken van Clickatour hoe de aanbiedingen van de Aanbieder te adverteren op het Platform of op websites van derden en in online affiliate netwerken, inclusief maar niet beperkt tot ranking en promotie.

8.3 De Aanbieder stemt ermee in om zich niet specifiek rechtstreeks op het merk Clickatour te richten door middel van trefwoordaankopen die gebruikmaken van de intellectuele eigendomsrechten van Clickatour.

8.4 Clickatour voert online marketingcampagnes uit naar eigen wil en kosten.

9. Verantwoordelijkheid voor de inhoud

9.1 De Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor inhoud en materialen die worden geüpload naar het Panel en Platform van de Aanbieder of anderszins worden geleverd aan Clickatour voor gebruik op het Platform of waar dan ook, zoals foto’s, afbeeldingen, teksten, video’s, audio of iets anders. Clickatour herkent dergelijk materiaal als een externe inhoud. Clickatour herkent ook de inhoud van de Klant, zoals forumvermeldingen, beoordelingen, enz. als externe inhoud en sluit aansprakelijkheid uit.

9.2 Als Clickatour inhoud detecteert die niet voldoet aan deze Voorwaarden of andere wettelijke bepalingen, kan clicatour deze inhoud gedeeltelijk of volledig verwijderen (tenzij de schending binnen 48 uur na e-mailkennisgeving door de Aanbieder wordt verholpen). Clickatour heeft ook het recht om het Account van de Aanbieder op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

9.3 Het is de Aanbieder niet toegestaan om inhoud of materialen te uploaden die inbreuk maken op auteursrechten, privacy van de Klanten en derden of andere wetten.

10. Annuleringen

10.1 Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant, Aanbieder en Clickatour, gaat de Aanbieder ermee akkoord dat Klanten hun boekingen kosteloos mogen annuleren tot 24 (vierentwintig) uur voor de geboekte datum van de Dienst. In geval van annulering ontvangt de Aanbieder geen enkele betaling. Als de Klant de boeking annuleert in minder dan 24 uur voor de datum van de Service of binnen een andere termijn die vooraf is overeengekomen tussen de Klant, Aanbieder en Clickatour, of als de persoon voor wie de Service werd geboekt niet verschijnt op de datum en plaats van de Service, zijn Klanten verplicht om de volledige prijs van de Service te betalen, die zoals gebruikelijk wordt overgedragen aan de Aanbieder, verminderd met de commissie van Clickatour.

10.2 Indien de Aanbieder de boeking om welke reden dan ook annuleert, dient hij Klant volledig terug te betalen, tenzij anders overeengekomen tussen Aanbieder en Klant.

10.3 Clickatour levert kostbare en intensieve inspanningen om diensten aan de klanten te verkopen, daarom, als de aanbieder ten onrechte of met nalatigheid zijn diensten die door de klant zijn geboekt, niet levert of annuleert, stemt de aanbieder ermee in dat Clickatour het recht heeft om (1) een volledige terugbetaling aan de getroffen klant te doen, en (2) het bedrag van de terugbetaling plus een contractuele boete af te trekken van elk bedrag dat aan de aanbieder verschuldigd is. De contractuele boete bedraagt twintig procent (20%) van de bruto verkoopprijs van de Dienst op het Platform voor elke getroffen Klant. Clickatour kan, naar eigen goeddunken, geheel of gedeeltelijk afzien van deze contractuele boete als de Aanbieder op dezelfde datum een alternatieve en gelijkwaardige Dienst verleent (of een andere, maar alleen als de Klant deze aanvaardt) aan de getroffen Klanten.

10.4 In geval van overmacht, die omstandigheden zijn buiten de redelijke controle van de Aanbieder of de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, terreurdaden, onderbreking van elektriciteit en stakingen, kan de Aanbieder of de Klant deze Overeenkomst opschorten of beëindigen. Bovendien zal de Aanbieder de Klant toestaan om het gekochte ticket terug te sturen voor een volledige terugbetaling als zich een overmachtssituatie voordoet op de reisbestemming, ongeacht of de Aanbieder zijn Diensten blijft leveren tijdens de betreffende periode. Clickatour zal de terugbetalingen verwerken en doorgeven aan de getroffen Klant. Indien de Aanbieder de Dienst annuleert wegens overmacht, dient hij de Klantendienst van Clickatour hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11. Klachten van klanten

11.1 Klachten of claims met betrekking tot de door de Aanbieder aangeboden of geleverde Dienst of specifieke verzoeken van Klanten dienen uitsluitend door de Aanbieder te worden behandeld. Clickatour is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke claims van Klanten. Clickatour kan echter op elk moment en naar eigen goeddunken (1) ondersteunende diensten aanbieden aan een Klant, (2) optreden als tussenpersoon tussen de Aanbieder en de Klant, (3) op kosten van de Aanbieder een alternatieve dienst van gelijke of betere kwaliteit leveren in geval van overboeking of andere materiële onregelmatigheden of klachten met betrekking tot de aangeboden of door de Aanbieder geleverde dienst, of (4) de Klant anderszins te helpen bij de communicatie met de Aanbieder.

12. Betaling van de Commissie aan Clickatour

12.1 De Aanbieder stemt ermee in om Clickatour de commissie te betalen voor de bemiddeling van contracten met Klanten. De hoogte van de commissie wordt afzonderlijk overeengekomen tussen de Aanbieder en Clickatour. Onder de provisie wordt vermeerderd met eventuele wettelijke BTW. De commissie wordt in mindering gebracht op het brutobedrag dat aan de Klant in rekening wordt gebracht als de verkoopprijs voor de Dienst op het Platform in de overeengekomen valuta.

12.2 De commissie voor Clickatour wordt maandelijks gefactureerd tegen de door de Klanten betaalde tarieven. Eventuele belastingen en andere kosten die door de Aanbieder moeten worden betaald, worden niet afzonderlijk vergoed. Bankkosten en andere transactiekosten zijn kosten van de Aanbieder, behalve deze volgens paragraaf 14.2.

13. Betalingen

13.1 Het is naar eigen goeddunken van Clickatour om een Payment Service Provider te kiezen. Clickatour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betalingen van de Klant en is niet verantwoordelijk in geval van onjuiste of onvolledige invoer van de bankrekeninggegevens van de Aanbieder op het Platform.

13.2 De online betaling van de Klant zal op de vervaldag worden geïncasseerd.

13.3 Clickatour zorgt voor de incasso van de Klant via een Betalingsdienstaanbieder en de ontvangen betalingen worden rechtstreeks overgemaakt naar de Account van de Aanbieder. De Aanbieder moet zijn bankrekening (IBAN) correct invoeren in het Panel van de Aanbieder op het Platform.

13.3 Indien de Klant zijn creditcardbetaling (of PayPal betaling) annuleert voordat het gebruik van de geboekte Dienst of de betaling om een andere reden niet is uitgevoerd, zal Clickatour de Aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

13.4 Indien de creditcardbetaling wordt herroepen na de uitvoering van het contract tussen de Aanbieder en de Klant, zal Clickatour de Aanbieder hiervan op de hoogte stellen. Clickatour zal de Betalingsdienstaanbieder informeren over de redenen voor de intrekking volgens de gegevens van de creditcardorganisatie of PayPal en de Aanbieder vragen om binnen 5 (vijf) werkdagen commentaar te geven. Clickatour zal deze verklaring doorsturen naar de creditcardorganisatie of PayPal.

13.5 Clickatour is niet verplicht om juridische maatregelen van welke aard dan ook te nemen tegen de Klant die niet betaalt voor een Dienst of annulering of die de creditcardbetaling herroept. Clickatour zal deze claims, indien aanwezig, overdragen aan de Aanbieder.

14. Facturering

14.1 De creditcard- en bankkosten voor de betalingen van de Klant aan Clickatour zijn voor rekening van Clickatour.

14.2 De creditcard-, PayPal- en bankkosten voor betalingsoverdrachten naar de Aanbieder zijn als volgt voor rekening: (1) Clickatour draagt de kosten voor haar eigen bank/creditcardorganisatie, (2) De Aanbieder draagt de kosten van zijn bank/creditcardorganisatie.

14.3 De Aanbieder wordt via e-mail op de hoogte gebracht zodra de betaling van Klanten voor de Dienst is bevestigd.

14.4 Clickatour zal haar commissie elke werkmaandag of elke eerstvolgende werkdag aan de Aanbieder factureren indien die maandag een niet-werkdag is. Alle boekingen die via het Platform zijn gemaakt en die in de voorgaande week zijn uitgevoerd, worden in aanmerking genomen en verrekent de commissie met de betaling van de Aanbieder. Het resterende saldo zoals vermeld op de creditnota op de factuur wordt overgemaakt naar de bankrekening van de Aanbieder. De Aanbieder wordt per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat voor boekhoudkundige doeleinden is opgegeven in de accountinformatie van de Aanbieder in het Panel van de Aanbieder. Clickatour verwerkt elke week betalingen in uitzonderlijke omstandigheden.

14.5 De factuur vormt de basis voor elke betaling. De Aanbieder heeft het recht om binnen 30 dagen een claim in te dienen met betrekking tot een vermeende onnauwkeurigheid van de factuur of creditnota. Indien er binnen 30 dagen na factuurdatum geen claim is ingediend, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Aanbieder en Clickatour en kunnen er geen verdere claims worden ingediend.

14.6 Clickatour zal de aanbiedingen in Euro’s weergeven. De Betalingen aan de Aanbieder worden gedaan in Euro’s.

14.7 Clickatour draagt de transactiekosten. Het bedrag dat door Clickatour aan de Aanbieder wordt overgemaakt, weerspiegelt de som van de nettoprijzen van alle als geboekt en uitgevoerde Diensten beschouwd. De Aanbieder moet er rekening mee houden dat sommige banken kosten in rekening brengen voor het ontvangen van internationale betalingen en deze kosten zijn uitsluitend ten laste van de Aanbieder. In verband met overschrijvingskosten mag Clickatour geen bedragen kleiner dan 50 euro overmaken. Indien in een bepaalde week het bedrag van de betaling lager is dan 50 Euro, is Clickatour gerechtigd de betaling uit te stellen totdat een dergelijk bedrag is bereikt.

14.8 Indien Clickatour om welke reden dan ook onderworpen zal zijn aan belastingen of uitgaven in het land van de Aanbieder met betrekking tot zijn Diensten, zal Clickatour deze kosten aftrekken van betalingen aan de Aanbieder. Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met de betaling van die extra belastingen of uitgaven, kan hij de samenwerking met Clickatour onmiddellijk beëindigen, maar de ontstane kosten zullen worden afgetrokken van eerdere betalingen die aan de Aanbieder zijn toegekend.

15. Belastingen

15.1 De Aanbieder erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie over de belastingtarieven, de identificatie van toepasselijke belastingen en eventuele wijzigingen in de belastingtarieven die op het Platform zijn ingevoerd. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de verantwoording aan de relevante belastingautoriteiten voor alle belastingen die van toepassing zijn op elk bedrag dat door de Aanbieder wordt ontvangen als tegenprestatie voor de Diensten. Op verzoek van Clickatour is de Aanbieder verplicht om Clickatour zonder onnodige vertraging geldige belastingfacturen te verstrekken met betrekking tot transacties die onder deze Voorwaarden zijn aangegaan en waarbij belastingen verschuldigd zijn onder de toepasselijke wetgeving.

16. Regels voor klantgerelateerde communicatie

11.1 De Aanbieder mag noch in zijn Dienstbeschrijving, noch in het forum of via een privébericht de Klant of agenten verwijzen naar zijn eigen externe internetwebsite, een website of platform van derden, of informatie verstrekken om buiten het Platform in contact te komen om de Klantenservice rechtstreeks of via andere platforms aan te bieden.

17. Vragen van klanten

17.1 De Aanbieder is verplicht om alle vragen van de Klant die via Clickatour worden ontvangen, uitsluitend op het Platform te beheren. De Aanbieder zal de Klanten of agenten, die contact hebben opgenomen met de Aanbieder, niet direct of indirect aansporen om een dienst buiten het Platform te boeken. Als potentiële Klanten of agenten, die via Clickatour contact hebben opgenomen, vragen om een dienst buiten het Platform te boeken, zal de Aanbieder hem doorverwijzen naar het Platform.

18. Beoordelingssysteem

18.1 De Klant heeft na de uitvoering van de Dienst de mogelijkheid om een geboekte Dienst te beoordelen via het beoordelingssysteem van Clickatour. Het doel van het beoordelingssysteem is om zinvolle en nauwkeurige feedback van de klanten te creëren en de beste kwaliteit van de service te bevorderen. Het beoordelingssysteem is gunstig voor de klanten en de aanbieders die goede service bieden aan hun klanten en de hoge kwaliteit bevorderen. Alle inhoud van het beoordelingssysteem is de exclusieve inhoud van Clickatour.

18.2 Het is de Aanbieder niet toegestaan om beoordelingen op zijn eigen site/sites van derden te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clickatour.

18.3 Aanbieder heeft de mogelijkheid om te reageren op de beoordeling van Opdrachtgever. Het antwoord moet respectvol zijn. De reacties worden door Clickatour voor moderatie bewaard en na verificatie vrijgegeven. Respectloze, onbeleefde, beledigende of beledigende reacties op welke manier dan ook worden niet vrijgegeven. In geval van herhaalde beledigende reacties kan de mogelijkheid om te reageren door de Aanbieder permanent worden geblokkeerd of kan zijn account worden gedeactiveerd.

18.4 De Aanbieder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn antwoorden.

19. Gegevensbescherming

19.1 De Aanbieder stemt ermee in dat hij adequate beveiligingsprocedures en -controles heeft ingesteld en zal handhaven, of zal instellen en onderhouden om de onbedoelde openbaarmaking van en de ongeoorloofde toegang tot of verduistering van persoonlijke gegevens of informatie van een van zijn Klanten te voorkomen.

19.2 Noch de Aanbieder noch zijn gelieerde ondernemingen zullen direct of indirect deelnemen aan gevraagde of ongevraagde marketing- of soortgelijke communicatie met een Klant die via het Platform heeft geboekt zonder toestemming van die Klant.

19.3 De Aanbieder zal alle klantgerelateerde informatie verwerken, opslaan, verzenden en openen, inclusief betalingsinformatie (bijv. creditcard-, PayPal- of bankrekeninggegevens) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de gegevensbeveiligingsregels van de Card Payment Industry Data Security Standard voor de bescherming van kaarthouderinformatie die van toepassing is op de Provider, en de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming en alle wetten die op grond daarvan zijn afgekondigd in elk geval als hetzelfde kan worden gewijzigd, bijgewerkt, vervangen of uitgebreid.

19.4 De Aanbieder zal op verzoek van Clickatour het bewijs leveren dat hij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens heeft vastgesteld en handhaaft in overeenstemming met dit artikel.

20. Verklaringen en garanties

20.1 Naast eventuele andere verklaringen en garanties van de Aanbieder in dit Contract, verklaart en garandeert de Aanbieder hierbij dat: (1) de Aanbieder de individuele persoon die dit Contract aangaat heeft gemachtigd om namens de Aanbieder een dergelijke actie te ondernemen, (2) dit Contract een geldige en bindende verplichting vormt, afdwingbaar tegen de Aanbieder in overeenstemming met zijn voorwaarden, (3) de uitvoering van de verplichtingen van de Aanbieder onder dit Contract zal geen enkele overeenkomst of verplichting tussen de Aanbieder en een derde partij schenden, (4) de prestaties van de Aanbieder onder deze Overeenkomst zullen voldoen aan het Contract, (5) de Aanbieder beschikt over alle licenties, vergunningen en autorisaties die nodig zijn om zijn diensten beschikbaar te stellen voor boeking via het Platform en om anderszins te voldoen aan de verplichtingen van de Aanbieder onder de voorwaarden van dit Contract, (6) de Aanbieder is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die zijn geüpload via het Panel van de Aanbieder van het Platform of is door de eigenaar van deze rechten gemachtigd om ze op een dergelijke manier te gebruiken en dergelijke rechten op het Platform in licentie te geven.

21. Aansprakelijkheid van de aanbieder en vrijwaring

21.1 De Aanbieder stemt ermee in en is als enige verantwoordelijk voor het vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van Clickatour, elk van zijn gelieerde ondernemingen en een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten van zijn gelieerde onderneming of zijn externe distributiepartners, op zijn volledige kosten, tegen enige claim, actie, verlies, schade, uitgaven of andere aansprakelijkheid van derden (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en -uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met (1) de Diensten van de Aanbieder, (2) de uitvoering van de plichten en verplichtingen van de Aanbieder onder dit Contract of enige schending of verzuim door de Aanbieder onder dit Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van een verklaring, garantie of convenant, of (3) enige bewering dat Clickatour of een van haar gelieerde ondernemingen het gebruik, de reproductie, de distributie of de weergave van de Service-informatie zoals toegestaan onder dit Contract inbreuk maakt op of zich de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij toe-eigent. De Aanbieder stemt ermee in om een raadsman te gebruiken die redelijkerwijs bevredigend is voor Clickatour om een gevrijwaarde claim te verdedigen en Clickatour kan op elk moment deelnemen aan de verdediging of afwikkeling van een claim, met behulp van advocaten die door Clickatour zijn geselecteerd. De Aanbieder stemt er ook mee in om niet in te stemmen met het aangaan van een schikking of vonnis zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clickatour, die niet onredelijk zal worden onthouden door Clickatour.

22. Beperking van aansprakelijkheid van Clickatour

22.1 Clickatour geeft geen garanties met betrekking tot het Platform, met inbegrip van enige tijdelijke of permanente onderbreking van de werking van het Platform.

22.2 Clickatour is niet verantwoordelijk met betrekking tot het aantal, de frequentie of het type Diensten dat via het Platform is geboekt.

22.3 De aansprakelijkheid van Clickatour onder dit Contract is beperkt tot de verantwoordelijkheid voor verliezen veroorzaakt door opzettelijk of door grove nalatigheid van Clickatour, haar wettelijke vertegenwoordigers of senior executives.

22.5 Elke verdergaande aansprakelijkheid van Clickatour is ten gronde uitgesloten.

23. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen moeten in het Spaans, schriftelijk en per fax of een nationaal erkende nachtelijke luchtkoerier worden verzonden naar het toepasselijke faxnummer of adres dat hierboven is aangegeven. Clickatour kan de Aanbieder ook per e-mail op de hoogte stellen. Kennisgevingen worden beschouwd, afgeleverd en ontvangen (1) indien via faxverzending, na succesvolle faxverzending, (2) indien door een nationaal erkende koerier, bij aflevering aan Clickatour door een dergelijke nationaal erkende koerier, of (3) indien via elektronische verzending, wanneer gericht aan een e-mailadres dat door de Aanbieder is ingevoerd in het Providerpanel op het Platform.

24. Duur en beëindiging

24.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

24.2 De Aanbieder en Clickatour kunnen de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van reden beëindigen. Een beëindiging kan automatisch worden gedaan door gebruik te maken van de juiste functie in het Provider Panel op het Platform. De overige bevestigde boekingen moeten worden uitgevoerd zoals gepland.

24.3 Indien er specifieke aanwijzingen zijn dat een Aanbieder verwijtbaar wettelijke bepalingen, rechten van derden of de Voorwaarden van dit Contract schendt of indien Clickatour een legitieme reden heeft, in het bijzonder met betrekking tot het beschermen van Klanten of andere Aanbieders tegen frauduleuze activiteiten, is Clickatour gerechtigd om één of meer van de volgende acties te ondernemen: (1) een waarschuwing geven aan de Aanbieder, (2) de aanbiedingen of andere inhoud van de Aanbieder te deactiveren, (3) het account van de Aanbieder op het Platform uit te schakelen, (4) de bestaande boekingen op naam van de Aanbieder te annuleren zonder rekening te houden met het toepasselijke annuleringsbeleid en de aanbiedingen van de Klant voor het sluiten van een Contract in naam van de Aanbieder af te wijzen.

25. Wijziging

25.1 Clickatour behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen. Clickatour zal de Aanbieder met een e-mail naar zijn e-mailadres vermeld in het Panel van de Aanbieder op het Platform op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit Contract. Als de Aanbieder deze wijzigingen of aanvullende voorwaarden niet accepteert, kan hij dit Contract te allen tijde beëindigen. Als de Aanbieder zijn recht om dit Contract te beëindigen niet binnen 10 dagen na kennisgeving van een wijziging of aanvullende voorwaarden van dit Contract uitoefent, betekent dit dat hij dergelijke wijzigingen accepteert.

25.2 De Aanbieder gaat door het gebruik van het Platform ook akkoord met en accepteert de algemene voorwaarden die worden vermeld in de resterende juridische documenten van het Platform en zijn subpagina’s, namelijk: Algemene Voorwaarden, Juridische kennisgeving, Privacybeleid en Cookiebeleid.

26. Slotbepaling

26.1 Er is geen aanvullende overeenkomst tot stand gekomen. Alle wijzigingen en aanpassingen aan dit Contract moeten schriftelijk worden gedaan om rechtsgevolgen te hebben.

26.2 Als enige bepaling van dit Contract ongeldig of nietig is of wordt, blijft de geldigheid van de resterende delen van het Contract onaangetast en bindend. Ongeldige of nietige bepalingen zullen worden vervangen door geschikte bepalingen om hetzelfde doel te bereiken met inachtneming van de belangen van beide partijen.

26.3 De vorderingen van de Aanbieder die voortvloeien uit dit Contract mogen niet worden overgedragen of overgedragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clickatour.

26.4 Clickatour is gerechtigd haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract over te dragen en over te dragen aan gelieerde ondernemingen.

26.5 Het recht dat van toepassing is op elke controverse die ontstaat met betrekking tot het Contract is onderworpen aan het Spaanse recht. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Las Palmas op Gran Canaria, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn.