Algemene voorwaarden

Met ingang van 11 april 2019.

1. Wie zijn wij en gegevensidentificatie

Overeenkomstig artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli is Yassus s.l., met woonplaats in Straat Milaan 16, CP 35100 Playa del Ingles van Gran Canaria met CIF B76166230 , geregistreerd in het Mercantile Registry van Gran Canaria, Volume 2069, folio 103 sheet GC-47568.

In overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake informatie-maatschappijdiensten en e-commerce, artikel 10 van wet 34/2002, 11 juli, is deze website eigendom van:

Yassus S.L., met statutaire vestiging op c/Milaan 16, CP 35100 Playa del Inglés, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje met CIF B76166230, geregistreerd in het Mercantile Registry of Gran Canaria, Volume 2069, folio 103 blad GC-47568.

Yassus S.L. is in Spanje geregistreerd als toeristisch intermediair. Inschrijving nr. Identificatiecode I-A-0004443.1.

2. Voorwaarden voor toegang tot onze webpagina’s

De gebruiker, voor het enkele feit van de toegang tot de huidige site, ongeacht de vorm van deze toegang, toestemmingen en toetreding tot de huidige voorwaarden, die de wijze van gebruik van webpagina’s en webplatforms eigendom van Yassus S.L. https://www.clicatour.com zal markeren. De houder behoudt zich het recht voor om ze te allen tijde te wijzigen en te wijzigen, omdat deze op de site zijn gepubliceerd in de laatste update die van toepassing is en die bij elk bezoek worden toegepast. Als de gebruiker al deze voorwaarden niet accepteert, is hij niet bevoegd om toegang te krijgen tot deze website en de inhoud en/of diensten die in hem zijn ingediend en moet hij de site onmiddellijk verlaten. De huidige voorwaarden zijn ook uitbreidbaar en van toepassing op de mededelingen en bulletins die in hun geval door de eigenaar van de webpagina’s kunnen worden doorverwezen www.clicatour.com, clicatour.com, provider.clicatour.com, doc.clicatour.com, blog.clicatour.com, daarom moet de gebruiker de huidige voorwaarden voor zijn toegang en/of gebruik aanvaarden.

3.

Dit en de andere onze webpagina’s (www.clicatour.com, clicatour.com, provider.clicatour.com, doc.clicatour.com, blog.clicatour.com) is de webpagina van Yassus S.L. waarmee ze een reeks inhoud en diensten aanbieden met betrekking tot hun activiteit.

4. Geautoriseerd gebruik van de webpagina’s en de inhoud

De gebruiker heeft alleen toegang tot deze webpagina en de inhoud en diensten daarin als hij meerderjarig is en de wettelijke capaciteit voldoende heeft: als deze minderjarig blijkt te zijn, moet hij vooraf toestemming hebben van zijn vertegenwoordiger Legal of in uw afwezigheid, dan moet u deze pagina onmiddellijk verlaten. De gebruiker is gemachtigd om toegang te krijgen tot de inhoud van de site, zolang het op hetzelfde een goed aangepast gebruik, overeenkomstig deze voorwaarden, met name met de intellectuele en industriële eigendomsrechten verleend door de geldende wetgeving en die lijken gedetailleerd in hun overeenkomstige deel van de huidige gelede, wordt uitdrukkelijk verboden het gebruik van dezelfde op frauduleuze wijze , voor illegale doeleinden, of commercieel zonder uitdrukkelijke toestemming en schriftelijk door de eigenaar. Het Reisbureau behoudt zich het recht voor om te voorkomen dat te elk moment en zonder kennisgeving aan de gebruikers die in strijd zijn met de huidige voorwaarden, de toegang tot de site of de inhoud in de aangeboden.

5. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Informatie en diensten die via webpagina’s zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onjuistheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen in de informatie die op regelmatige basis worden opgenomen. Yassus S.L. kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen in de diensten of inhoud doorvoeren. Yassus S.L. heeft de informatie en materialen die in het web van bronnen zijn opgenomen die als betrouwbaar worden beschouwd, verkregen, maar hoewel de overeenkomstige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is, garandeert het niet dat deze juist en up-to-date is.

Het waarschuwt ook dat de inhoud van deze website een informatief doel heeft op het gebied van kwaliteit, locatie, accommodatie, diensten en tarieven van Yassus S.L.

6. Informatie over de kwijtschelding van alle aansprakelijkheid voor een technische en inhoudsfout

Yassus S.L. wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of inhoud die op het internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan. Yassus S.L. is ook niet verantwoordelijk voor het vallen van het net, bedrijfsverlies als gevolg van deze valpartijen, tijdelijke ophangingen van de elektrische vloeistof of enige andere vorm van indirecte schade die door oorzaken buiten de Yassus S.L. kan worden veroorzaakt.

Yassus S.L. does verklaart of garandeert niet dat de diensten of inhoud worden onderbroken of foutloos, dat de gebreken worden verholpen, of dat de service of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd Yassus S.L. die make de beste inspanningen om dit soort incidenten te voorkomen. Indien de Gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties uitvoert op basis van de informatie die in een van de websites is opgenomen, is het raadzaam om de ontvangen informatie met andere bronnen te controleren.

7. Intellectuele en industriële eigendom

De inhoud van Yassus S.L. as en de inhoud die via haar webpagina’s in het netwerk wordt geloosd, vormen een werk in de zin van de wetgeving inzake intellectuele eigendom, zodat ze worden beschermd door de wetten en internationale overeenkomsten die in deze zaak van toepassing zijn.

Het is verboden enige vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie, ter beschikking stellen en, in het algemeen, elke andere handeling van openbare exploitatie die zowel naar de webpagina’s als naar de inhoud en informatie ervan verwijst, zonder de Uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming en geschreven Yassus S.L.

Bijgevolg zijn alle inhoud die op de verschillende websites wordt getoond, met name ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, knoppen, software, commerciële namen, handelsmerken, industriële tekeningen of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten van Yassus S.L. or derden die hun opname in de verschillende websites naar behoren hebben toegestaan.

De inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina’s, evenals de software die nodig is voor de werking en visualisatie van hetzelfde, vormen ook een werk in de zin van het auteursrecht en ze zijn daarom beschermd door de toepasselijke internationale verdragen en nationale wetten inzake intellectuele eigendom. Het niet naleven van het bovenstaande impliceert dat de Commissie ernstige onrechtmatige handelingen en haar sanctie door de civiele en strafrechtelijke wetgeving impliceert.

Het is verboden om een handeling op grond waarvan de gebruikers van de diensten of inhoud commercieel kunnen exploiteren of dienen, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, van een van de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere uitdrukkingen Vormen die deel uitmaken van de webpagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAUTICS TRAVEL TRAVELS CANARIA S.L.

Met name, en zonder een grondige aard, handelingen van reproductie, distributie, weergave, transmissie, doorgifte, emissie in welke vorm dan ook, opslag in fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of computerharde schijf) zijn verboden. ), digitalisering of beschikbaarheid van andere databanken dan die welke behoren tot die welke door Yassus S.L. as. zijn toegestaan, evenals hun vertaling, aanpassing, opstelling of enige andere transformatie van dergelijke meningen, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die via de diensten of inhoud aan gebruikers beschikbaar worden gesteld, zolang dergelijke handelingen onderworpen zijn aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele, industriële of beeldbescherming Property.

Yassus S.L. is vrij om de toegang tot de webpagina’s en de daarin aangeboden producten en/of diensten te beperken, evenals de daaruit voortvloeiende publicatie van de adviezen, opmerkingen, afbeeldingen of opmerkingen die de gebruikers hem via de e-mail kunnen brengen.

Yassus S.L. in n deze zin kan, indien zij zulks passend acht, onverminderd de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers, de nodige filters vaststellen om te voorkomen dat via haar webpagina’s in de inhoud of meningen van het web kan worden gegoten, beschouwd als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch, lasterlijk of anderszins foongeweld of de verspreiding van inhoud die duidelijk illegaal of schadelijk is.

Gebruikers die via de elektronische postdienst naar de webpagina’s van Yassus S.L. sturen, tennoorden van haar ministerie van suggesties, opmerkingen, meningen of commentaren door middel van de elektronische postdienst, tenzij zij op een bepaalde en onmiskenbare manier het tegenovergestelde uitdrukken, in de gevallen waarin door de aard van de diensten of inhoud het mogelijk is, wordt begrepen dat zij Yassus S.L. machtigen. fof de reproductie, distributie, display, transmissie, doorgifte, uitzending in elk formaat, opslag op fysieke of logische media (bijvoorbeeld diskettes of computerharde schijf), digitalisering, beschikbaarheid van databases die behoren tot Yassus S.L. translation, aanpassing, regeling of enige andere transformatie van dergelijke opmerkingen, meningen of opmerkingen, voor alle tijd van auteursrechtelijke bescherming die wettelijk is overwogen. Evenzo is het duidelijk dat deze machtiging gratis wordt verleend en dat de gebruikers door het loutere feit van het per e-mail verzenden van dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren elke vergoedingsclaim van Yassus S.L. afwijzen.

In overeenstemming met voornoemde paragraaf is Yassus S.L. ook bevoegd om dergelijke opmerkingen, meningen of opmerkingen aan te passen aan de behoeften van het redactionele formaat van de webpagina’s, zonder dat kan worden begrepen dat er überhaupt het soort schade is van een van de morele vermogens van het auteursrecht die gebruikers op die rechten kunnen houden. Elk van de technische, logische of technologische middelen op grond waarvan een derde direct of indirect met of zonder winstoogmerk kan profiteren van elk van de inhoud, formulieren, indexcijfers en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina’s, of de inspanning die wordt geleverd Yassus s.l. fof operatie. In het bijzonder is het verboden een link, hyperlink, framing of soortgelijke link die kan worden vastgesteld in de richting van de webpagina’s van Yassus S.L. without de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Yassus S.L. eeninbreuk op de bepalingen van dit punt zal worden beschouwd als een schade aan de legitieme intellectuele eigendomsrechten van Yassus S.L. eenbout de webpagina’s en alle inhoud van hen.

Yassus S.L. is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hierboven genoemde gedragingen en acties, op dezelfde manier dat zij geen verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud, diensten, producten, enz., van derden waartoe zij rechtstreeks of via banners, links, links, hyperlink, framing of soortgelijke links van de websites Yassus S.L. kan worden geraadpleegd.

Clickatour is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de excursies die op dit platform worden aangeboden. Alvorens de gebruikersinhoud te uploaden, is de aanbieder verplicht ervoor te zorgen dat hij over de nodige rechten beschikt om de afbeeldingen te gebruiken. Afbeeldingen of foto’s waarop we andere mensen kunnen zien, mogen alleen met hun toestemming worden geüpload naar het Clickatour-platform. Als de provider afbeeldingen wil gebruiken die door iemand anders dan u zijn gemaakt, hebt u ook de toestemming van die persoon nodig.

Yassus SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbieders van excursies. In het bijzonder is Clickatour (Yassus S.L.) niet verantwoordelijk voor foto’s en teksten van de excursies die door de aanbieders van het Clickatour-platform worden geleverd.

8. Geen aanbod

De informatie op onze webpagina’s is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Informatie op onze webpagina’s vormt geen aanbod dat bindend is voor Yassus S.L. bdie overeenkomsten sluit met aanbieders van activiteiten die beschikbaar zijn op onze webpagina’s, vereisen een boekingsverzoek via het Clickatour Platform en de acceptatie door de aanbieders van het boekingsverzoek.

9. Officiële taal van de bladzijde

De wettelijk gevestigde taal is Spaans uit Spanje, dus voordat een vertaling van deze juridische kennisgeving naar een andere taal, zal worden begrepen als bindend, zowel in de juridische kennisgeving en in de voorwaarden van de dienst, de oorspronkelijke clausules in het Spaans.

10. Geldigheid

In het geval dat een clausule of een deel daarvan van deze aankondiging nietig wordt verklaard, heeft deze omstandigheid geen invloed op de geldigheid van de rest.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het recht dat van toepassing is op elke controverse die ontstaat met betrekking tot de huidige site en de inhoud in de aangeboden, zal de Spaanse wet. De partijen komen overeen om zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Las Palmas van Gran Canaria, uitdrukkelijk af te zien van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn.

12. Gebruikersvoorwaarden voor het online aanbod van Clickatour

Clickatour – Yassus S.L., met statutaire vestiging op c/Milaan 16, CP 35100 Playa del Inglés, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje met CIF B76166230 , geregistreerd in het Mercantile Registry van Gran Canaria, Volume 2069, folio 103 blad GC-47568 en geregistreerd in Spanje als toeristisch intermediair. Opschriftnummer 2019/4825 met datum 9 april 2019, identificatiecode I-A-0004443.1 beheert een intermediair Platform voor toeristische aanbiedingen in de vorm van een online aanbieding via het internet (ook wel het Platform genoemd). Op het Platform krijgen gebruikers de kans om excursies, rondleidingen en andere activiteiten en ervaringen over de hele wereld te vinden en te boeken. Het online aanbod van Clickatour bestaat uit rondleidingen, taalcursussen, dolfijnen kijken en zeiltochten, rondreizen met bus of fietsen, paardrijden, duikcursussen, boottochten, tickets voor toegang tot musea of parken, aquaria en andere diensten. De aanbiedingen worden online gezet door een verscheidenheid van lokale aanbieders over de hele wereld (verder aangeduid als “Providers”) met wie is het sluit van de respectieve overeenkomst voor toeristische diensten (“service overeenkomst”). De diensten van de Provider zijn toegankelijk via het Clickatour Platform en er kunnen boekingen worden gemaakt.

Clickatour benadert zowel persoonlijke klanten als bedrijven.

Een “klant” is een individuele persoon die een contract heeft gesloten om niet-commerciële redenen of werkactiviteiten.

Een “bedrijf” is een rechtspersoon, een partnerschap of een persoon die commerciële activiteiten uitvoert.

De “Gebruiker” is een natuurlijk persoon, tenzij deze persoon expliciet is geregistreerd bij Clickatour als rechtspersoon. De acties en omissies die plaatsvinden tijdens de registratie van een rechtspersoon worden toegewezen aan een natuurlijke persoon, tenzij ze worden uitgevoerd binnen het toepassingsgebied van hun volmacht voor de rechtspersoon.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Clickatour Platform. De contractuele relatie tussen de Gebruiker en Clickatour omvat alleen de juiste doorverwijzing van gebruikers naar de betreffende Provider of de overdracht van gegevens via gebruikers die door een agent worden verstrekt. Clickatour herkent zich niet als organisator, verhuurder, verkoper of andere contractpartner met betrekking tot de toeristische serviceovereenkomst met de Gebruiker. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen op het Clickatour Platform en de levering van gebruikers aan de Provider.

13. Inschrijving

Het gebruik van het aanbod van Clickatour Platform in het algemeen kan anoniem worden gedaan – bijvoorbeeld het beoordelen van het aanbod betekent niet dat u zich moet registreren.

Voor bepaalde vormen van gebruik van Clickatour Platform, zoals het maken van boekingen, het becommentariësen van de excursie of het toevoegen aan favorieten, kan registratie nodig zijn. Tijdens de registratie stuurt de Gebruiker een elektronisch registratieformulier en geeft toestemming aan het Algemene Algemene Voorwaarden, Privacybeleid, Juridische Kennisgeving en Cookies Beleid. De Gebruiker stemt er ook mee in elektronische communicatie van Clickatour te ontvangen, zoals e-mailberichten en sms’jes en/of andere. De registratie bij Clickatour wordt slechts één keer afgesloten en er wordt een bevestigingsmail verzonden naar het door de Gebruiker opgegeven adres. Vervolgens moet de gebruiker zijn account activeren door op de knop Bevestigen in de ontvangen e-mail te klikken. Het is ook mogelijk om het account van de gebruiker te activeren door het invoeren van de registratie e-mail link.

Niet geactiveerde accounts worden na 48 uur vanaf het moment van creatie definitief verwijderd.

De Gebruiker moet ouder zijn dan 18 jaar om zich te kunnen registreren. De Gebruiker moet het wachtwoord dat hij instelt geheim houden en passende voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat derden het ontdekken.

Het aanmaken van meer dan één gebruikersaccount voor dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon is niet toegestaan en kan niet worden overgedragen.

Als de gebruiker zijn account niet wil aanmaken, kan hij nog steeds een boeking maken. Maar ook dit geval moet de Gebruiker zijn geldige en werkende e-mailadres opgeven om de boekingsbevestiging te ontvangen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van een echt en werkend e-mailadres. Het gebruik van valse of wegwerpe-mails is niet toegestaan en Clickatour is niet verantwoordelijk als de Gebruiker zijn boekingsbevestiging niet ontvangt.

14. Sluiting van een overeenkomst

Zodra de gebruiker zijn gekozen dienst heeft ingevoerd, zal Clickatour de gebruiker een informatie over de diensten van de Aanbieder laten zien. Op basis van deze informatie kan de gebruiker een boeking maken, die een contract wordt tussen de gebruiker en de Provider, door te selecteren en te betalen met kaart, PayPal of andere on-line betaalmethode voor de boeking, die vervolgens namens de doorverwezen Gebruiker naar de betreffende Provider wordt verzonden. Dit gebeurt na de selectie en toe te voegen aan het winkelwagentje, door te klikken op de knop “Toevoegen aan winkelwagentje” en vervolgens te klikken op “Checkout”, het invullen van de nodige gegevens en betalen door te klikken op “Nu betalen” knop

Na de succesvolle boeking zal Clickatour de gebruiker per e-mail op de hoogte brengen van de vervoersvoorwaarden (indien van toepassing) en andere voorwaarden van de Provider. Deze informatie wordt geplaatst op de boekingsvoucher die bij de e-mail is gevoegd. De voucher kan ook direct worden gedownload na een succesvolle beëindiging van het boekingsproces en later door op de knop ‘Uw boeking zoeken’ op de eerste pagina van het Platform te klikken en het boekingsnummer en het e-mailadres van de gebruiker te verstrekken dat hij gebruikte om de boeking te maken.

De Aanbieder heeft het recht om de gebruiker niet toe te staan een actie uit te voeren of uit te sluiten, als hij niet aan de voorwaarden voldoet. In dit geval wordt de betaalde prijs niet terugbetaald.

Clickatour stuurt de gebruiker per e-mail een boekingsbevestiging (voucher) uitgegeven op naam van en namens de Provider, evenals een betalingsbevestiging.

De toegang en het gebruik van het Clickatour Platform zijn gratis voor de gebruiker. Clickatour verzamelt de gegevens van de boekingen en transacties.

Clickatour zal de gebruiker alle gegevens voor het gebruik van de dienst van een Provider doorsturen volgens de toepasselijke voorwaarden (zoals de vouchergegevens), zodra deze door de Provider zijn ontvangen. Clickatour aanvaardt geen enkele garantie voor de juistheid van doorgestuurde gegevens of voor de uitvoering van diensten door de Aanbieder, aangezien alle aangegeven en doorgestuurde informatie is gebaseerd op gegevens van providers of derden die Clickatour niet in detail kan controleren.

15. Gebruikersverplichtingen en -verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk om alle voorwaarden van het product dat hij vóór de boeking wil boeken zorgvuldig te lezen. Er wordt van uitgegaan dat als de gebruiker de boeking maakt hij leest, begreep en instemt met alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Product, Clickatour Platform en de Betaling.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van werkend e-mailadres dat kan worden gebruikt voor de communicatie met Clickatour.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk om naar het in de boekingsinformatie beschreven ontmoetingspunt te komen en het contract te consumeren. Als de annulering van de boeking mogelijk is, moet de gebruiker de annulering doen vóór de vastgestelde periode om de terugbetaling te ontvangen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan en voldoen aan de voorwaarden van de boeking.

De gebruiker moet de registratiegegevens (login en wachtwoord van de gebruiker) geheim houden en derden geen toegang geven tot het Clickatour Platform met behulp van zijn registratiegegevens. De gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van zijn gebruikersaccount op Clickatour Platform.

De gebruiker sluit Yassus S.L. (“Clickatour”) uit van claims van derden op basis van zijn gebruik van het Clickatour Platform.

16. Prijzen

Alle prijzen op Clickatour Platform zijn inclusief BTW en alle andere belastingen. Ter plaatse kunnen lokale belastingen of/en andere kosten in rekening worden gebracht.

De door de Aanbieders in hun producten vermelde prijzen kunnen aan bijzondere voorwaarden worden onderworpen. Bijvoorbeeld met betrekking tot annulering en terugbetaling van betalingen. Alvorens de boeking te maken dient de klant zorgvuldig alle voorwaarden te controleren en of de serviceovereenkomst aan afzonderlijke voorwaarden is onderworpen.

17. Betalingen

De met de Aanbieder gesloten serviceovereenkomst is van toepassing op de vergoedingen die de gebruiker moet betalen voor de door de Aanbieder geleverde diensten.

Clickatour is toegestaan om de gefactureerde bedragen op naam van en namens de Aanbieder te innen. Als de prijs van de boeking door de gebruiker in een andere valuta moet worden betaald dan de nationale valuta, kan Clickatour betaling in de nationale valuta van de gebruiker eisen en wordt het bedrag omgerekend op basis van de huidige wisselkoers op het moment van de aankoop. Clickatour kan de gebruiker de conversiekosten voor deze bewerking in rekening brengen.

Voor de gebruiker is de contractpartner in verband met de boeking en de betaling ervan de betreffende Aanbieder. De gebruiker kan alleen de terugbetaling van een betaling aan de betreffende Provider krijgen. Een terugbetaling die door de Aanbieder wordt toegekend, kan via Clickatour of op een andere manier worden verwerkt.

18. Aansprakelijkheid van Clickatour

Clickatour neemt geen contractuele verplichting op zich met betrekking tot de boekingen die zijn gemaakt met behulp van het Clickatour Platform en is niet aansprakelijk voor de realisatie van overeenkomstige overeenkomsten met providers in overeenstemming met het boekingsverzoek van de gebruiker.

Clickatour is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de dienst en persoonlijke of materiële schade die de gebruiker heeft geleden in verband met de geboekte dienst. Ook, indien geboekt product biedt verschillende toeristische diensten (in overeenstemming met de wettelijke term “pakketreizen”) de beoogde reisdiensten zijn niet onder haar eigen verantwoordelijkheid.

Elke aansprakelijkheid van Clickatour als gevolg van de verwijtbare schending van de rechten bij de bemiddeling van contracten blijft onaangetast door de bovengenoemde voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Clickatour voor contractuele vorderingen van de gebruiker is beperkt tot tweemaal van de prijs van de aangekochte toeristische diensten. Voor gewone nalatigheid is Clickatour alleen aansprakelijk voor het schenden van een belangrijke contractuele verplichting en alleen voor te voorziene en typische schade.

19. Beschikbaarheid en garantie

Er kunnen geen claims worden ingediend met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit of functie van diensten of technische ondersteuning voor Clickatour Platform. Clickatour kan hun online activiteiten op elk moment en naar eigen inzicht herontwerpen, verminderen of opschorten. Bestaande overeenkomsten van de gebruiker met een Provider en de uitvoering van deze overeenkomsten zouden niet worden beïnvloed door deze wijzigingen.

Clickatour biedt geen garantie of garantie voor de juistheid of volledigheid van de gegevens die door derden zoals providers worden verstrekt. Clickatour heeft geen enkele verplichting jegens de gebruiker en biedt geen garantie.

20. Annuleringsbeleid

Onverminderd de rechten van de Gebruiker met betrekking tot annuleringen van pakketreisdiensten waarop de bepalingen van Koninklijk Wetgevend Besluit 1/2007 van toepassing zijn, 16 november, waarin de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten (hierna “Algemene wet op consumenten en gebruikers” wordt goedgekeurd), elk van de diensten die door Clickatour op de website worden gepromoot (activiteiten, excursies, rondleidingen en transfers) heeft een specifiek annuleringsbeleid, dat de Gebruiker kan raadplegen in het activiteitenbeschrijvingsblad (op de website), evenals in de bevestigingsmail die Clickatour u stuurt zodra u de reservering hebt gemaakt.

Daarom is voor elke dienst de specifieke annuleringsvoorwaarden gelden, die de annuleringsperiode bepalen en of er al dan niet een boete is.

Kortom, Clickatour beheert annuleringen in overeenstemming met het annuleringsbeleid van elke activiteit, excursie, rondleiding en/of overdracht.

In het geval dat de Leverancier niet beschikbaar is op de gecontracteerde datum, zal een alternatieve datum of tijd worden aangeboden aan de Gebruiker, die moet worden aanvaard of afgewezen door hetzelfde binnen 72 uur, vanaf de kennisgeving van de wijziging in de reservering. In het geval van het niet ontvangen van een antwoord binnen de vastgestelde termijn of in het geval van afwijzing van de wijziging, zal de reservering worden geannuleerd en het bedrag van hetzelfde zal onmiddellijk worden terugbetaald aan de gebruiker. Clickatour zal in ieder geval de juiste gewijzigde documentatie afgeven.

In overeenstemming met het bovenstaande, en door het aanvaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden, verklaren gebruikers dit annuleringsbeleid te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard en te verklaren akkoord te gaan met de voorwaarden voor annulering van de activiteit, excursie, rondleiding en/of overdracht die ze via de website boeken.